02-3548208-15 ต่อ 121

  • ภาษาไทย
  • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 498620 ครั้ง
อบรม Liquid Based Cytology สำหรับพยาธิแพทย์และนักเซลล์วิทยาจากประเทศภูฎาน รอบที่ 1 : วันที่ 13 - 23 กันยายน 2565 จำนวน 13 คน รอบที่ 2 : วันที่ 27 กันยายน - 7 ตุลาคม 2565 จำนวน 10 คน ณ สถาบันพยาธิวิทยา กรุงเทพฯ
  • 14/09/2022 09:32 AM

  • ตั้งกระทู้โดย