ประวัติสมาคมเซลล์วิทยา

ประวัติสมาคมเซลล์วิทยา

สมาคมเซลล์วิทยาได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งได้จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544 และได้รับการจดทะเบียนสมาคมจากผู้บังคับการกองตำรวจสันติบาล 2 นายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 แล้วจึงได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิก ในการนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติให้เลขานุการสมาคมดำเนินการจัดพิมพ์ข้อบังคับสมาคม เพื่อมอบแก่สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมถือปฏิบัติสืบไป

ข้อบังคับสมาคมเซลล์วิทยา

(The Society of Cytology)
 

หมวดที่ 1 ความทั่วไป

ข้อ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมเซลล์วิทยา" ย่อว่า "สซ." เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "The Society of Cytology"    ย่อว่า "TSC"
ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคม เป็นรูปที่ประกอบด้วย
          2.1 ตรงกลางเป็นวงกลมเส้นของสีดำหนาประมาณ 0.1 มม. ภายในมีแถบสีฟ้าแนวนอนในแนวเส้นผ่าศูนย์กลาง และลดทอนสีลงทีละน้อย ทั้งด้านบนและล่างอย่างกลมกลืน หมายถึงความหลากหลายของคำวินิจฉัยโรคจากเซลล์แม้เพียงตัวเดียว
          2.2 เหนือวงกลมมีชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยแบบอักษร Browallia New สีดำมีแนวโค้งตามแนวเส้นรอบวง
          2.3 ใต้วงกลมดังกล่าว มีตัวเลขอารบิก "2000" แบบอักษร Times New Roman สีดำ หมายถึงปี ค.ศ. ที่จัดตั้งสมาคม
          2.4 ด้านซ้ายและด้านขวาของวงกลม มีลายกนกที่ออกแบบประยุกต์ ลายเส้นสีดำ ความหนาเส้นเท่าเส้นรอบวงของวงกลม สีพื้นภายในสีฟ้า สื่อความหมายถึงวัฒนธรรมอย่างไทย
          2.5 ภายใต้สัญลักษณ์ข้างต้นมีแถบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งสิ้นสีดำคำว่า "THE SOCIETY OF CYTOLOGY" แบบอักษร Time New Roman - Bold เป็นแนวโค้งตามเส้นรอบวงล่าง แสดงชื่อสมาคมในภาษาอังกฤษ
          2.6 ทั้งหมดวางบนฟื้นสีขาวเรียบ