02-3548208-15 ต่อ 121

 • ภาษาไทย
 • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 610846 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมตรวจประเมินวันที่ 28 สิงหาคม 2558

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมตรวจประเมินวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ภาคเหนือ 3 คน

 1. นายกัมพล  พงศ์ศิลาลัย                รพ.มหาราชนครเชียงใหม่          
 2. นายฑูรย์  ประวัง                        รพ.เชียงคำ
 3. นายโยธิน  ทองศิริ              รพ.น่าน

ภาคอีสาน 5 คน

 1. นายสุวิทย์  วงศ์เชียงขวาง            รพ.กาฬสินธุ์
 2. นายกมล  วิสุวรรณ             รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
 3. นางจิราภรณ์  สมุทรเปารยะ รพ.มหาราชนครราชสีมา
 4. นายสุวิชา  แก่นนาคำ          รพ.มหาราชนครราชสีมา
 5. นางสาวรจนา หนองน้ำ                รพ.เลย

ภาคกลาง 9 คน

 1. นายพันธุ์ทิพย์  พฤกษาผล            รพ.สมเด็จพระนารายณ์
 2. นายนรินทร์  เจษฎาภูริ                สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 3. นางอุษณีย์  พรหมประกอบ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 4. นางวาสนา  นีลดานุวงศ์               สถาบันพยาธิวิทยา
 5. นายโสภณ  ม่วงพิกุลทอง             รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
 6. นางศิริพร  มีทอง                        รพ.นครปฐม
 7. นางสาววริษา  เจริญเวช              รพ.สมุทรสาคร
 8. นายกิตติพงษ์  มานหมัด               รพ.มะเร็งชลบุรี
 9. นายชัยยุทธ  อนันต์ศิริประภา       รพ.ราชวิถี

ภาคใต้ 5 คน

 1. นางทิพย์วรรณ  คุ้มชาวนา   รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 2. นางบำเพ็ญ  หล่อพันธ์         รพ.สุราษฎร์ธานี
 3. นายฉัตร  วัฏิสุ                    รพ.สุราษฎร์ธานี
 4. นายอุดม  ศุภศิลป์                รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี
 5. นส.รุ่งนภา คงทองสังข์                รพ.ควนขนุน     
 • 23/02/2016 07:37 PM

 • ตั้งกระทู้โดย